Tạo Trang Mã Màu Cho Blogger - Lò Bát Quái
MASIGNCLEAN101

Tạo Trang Mã Màu Cho Blogger


Đăng nhâp vào Blogger→Trang mới→Chuyển qua tab HTML rồi dán đoạn code sau vào.<div id="flatuarlina">
<ul class="flatui">
<li style="background: #5C97BF;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #5C97BF</span>
   </li>
<li style="background: #4B77BE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #4B77BE</span>
   </li>
<li style="background: #1F3A93;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1F3A93</span>
   </li>
<li style="background: #2574A9;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2574A9</span>
   </li>
<li style="background: #67809F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #67809F</span>
   </li>
<li style="background: #34495E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #34495E</span>
   </li>
<li style="background: #3A539B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #3A539B</span>
   </li>
<li style="background: #1E8BC3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1E8BC3</span>
   </li>
<li style="background: #6BB9F0;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #6BB9F0</span>
   </li>
<li style="background: #22313F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #22313F</span>
   </li>
<li style="background: #336E7B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #336E7B</span>
   </li>
<li style="background: #19B5FE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #19B5FE</span>
   </li>
<li style="background: #89C4F4;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #89C4F4</span>
   </li>
<li style="background: #2C3E50;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2C3E50</span>
   </li>
<li style="background: #3498DB;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #3498DB</span>
   </li>
<li style="background: #22A7F0;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #22A7F0</span>
   </li>
<li style="background: #94E0EE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #94E0EE</span>
   </li>
<li style="background: #52B3D9;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #52B3D9</span>
   </li>
<li style="background: #59ABE3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #59ABE3</span>
   </li>
<li style="background: #26A65B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #26A65B</span>
   </li>
<li style="background: #1E824C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1E824C</span>
   </li>
<li style="background: #00B16A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #00B16A</span>
   </li>
<li style="background: #2ABB9B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2ABB9B</span>
   </li>
<li style="background: #4DAF7C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #4DAF7C</span>
   </li>
<li style="background: #03A678;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #03A678</span>
   </li>
<li style="background: #26C281;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #26C281</span>
   </li>
<li style="background: #019875;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #019875</span>
   </li>
<li style="background: #3FC380;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #3FC380</span>
   </li>
<li style="background: #16A085;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #16A085</span>
   </li>
<li style="background: #2ECC71;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #2ECC71</span>
   </li>
<li style="background: #C5EFF7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C5EFF7</span>
   </li>
<li style="background: #C8F7C5;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C8F7C5</span>
   </li>
<li style="background: #049372;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #049372</span>
   </li>
<li style="background: #36D7B7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #36D7B7</span>
   </li>
<li style="background: #66CC99;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #66CC99</span>
   </li>
<li style="background: #1BA39C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1BA39C</span>
   </li>
<li style="background: #1BBC9B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #1BBC9B</span>
   </li>
<li style="background: #65C6BB;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #65C6BB</span>
   </li>
<li style="background: #BFBFBF;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BFBFBF</span>
   </li>
<li style="background: #ABB7B7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #ABB7B7</span>
   </li>
<li style="background: #DADFE1;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #DADFE1</span>
   </li>
<li style="background: #95A5A6;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #95A5A6</span>
   </li>
<li style="background: #C5DCE2;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C5DCE2</span>
   </li>
<li style="background: #BDC3C7;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BDC3C7</span>
   </li>
<li style="background: #EEEEEE;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EEEEEE</span>
   </li>
<li style="background: #D2D7D3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D2D7D3</span>
   </li>
<li style="background: #F0E2C5;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F0E2C5</span>
   </li>
<li style="background: #EB9532;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EB9532</span>
   </li>
<li style="background: #E67E22;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E67E22</span>
   </li>
<li style="background: #F27935;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F27935</span>
   </li>
<li style="background: #F9BF3B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F9BF3B</span>
   </li>
<li style="background: #F7CA18;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F7CA18</span>
   </li>
<li style="background: #F9690E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F9690E</span>
   </li>
<li style="background: #F39C12;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F39C12</span>
   </li>
<li style="background: #D35400;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D35400</span>
   </li>
<li style="background: #F4D03F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F4D03F</span>
   </li>
<li style="background: #F5AB35;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F5AB35</span>
   </li>
<li style="background: #EB974E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EB974E</span>
   </li>
<li style="background: #F2784B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F2784B</span>
   </li>
<li style="background: #F4B350;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F4B350</span>
   </li>
<li style="background: #E87E04;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E87E04</span>
   </li>
<li style="background: #E74C3C;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E74C3C</span>
   </li>
<li style="background: #CF000F;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #CF000F</span>
   </li>
<li style="background: #C0392B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #C0392B</span>
   </li>
<li style="background: #D64541;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D64541</span>
   </li>
<li style="background: #EF4836;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #EF4836</span>
   </li>
<li style="background: #96281B;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #96281B</span>
   </li>
<li style="background: #D91E18;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #D91E18</span>
   </li>
<li style="background: #E26A6A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E26A6A</span>
   </li>
<li style="background: #FF0000;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #FF0000</span>
   </li>
<li style="background: #F22613;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #F22613</span>
   </li>
<li style="background: #E08283;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #E08283</span>
   </li>
<li style="background: #9B59B6;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #9B59B6</span>
   </li>
<li style="background: #8E44AD;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #8E44AD</span>
   </li>
<li style="background: #BE90D4;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BE90D4</span>
   </li>
<li style="background: #BF55EC;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #BF55EC</span>
   </li>
<li style="background: #9A12B3;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #9A12B3</span>
   </li>
<li style="background: #913D88;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #913D88</span>
   </li>
<li style="background: #722D6A;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #722D6A</span>
   </li>
<li style="background: #740A4E;"><span class="kodebesar"><span class="kodekecil">Mã Màu</span> #740A4E</span>
   </li>
</ul>
</div>
<style scoped="" type="text/css">
/* Flat UI Color by www.lobatquai.xyz */
#flatuarlina ul.flatui{position:relative;display:table;width:100%;text-align:center;color:#fff;font-size:12px;margin:auto;position:relative;padding:0}
#flatuarlina ul.flatui li{position:relative;display:flex;float:left;width:25%;min-height:160px;padding:4%;list-style:none;background:#444;text-align:center;font-family:inherit;color:rgba(255,255,255,);font-size:1.1rem;margin:auto;font-weight:700;backface-visibility:hidden;transition:all .3s cubic-bezier(1,0.015,0.295,1.225)}
#flatuarlina ul.flatui li:hover{z-index:4}
#flatuarlina ul.flatui li:before{content:'';display:block;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background:;z-index:1;opacity:0;visibility:hidden;transform:scale(0.4)}
#flatuarlina ul.flatui li:hover:before{opacity:1;visibility:visible;transform:scale(1.0)}
#flatuarlina ul.flatui li:after{content:'Nhấn Ctrl + C Để Sao Chép';display:block;position:absolute;padding:10px 0;font-weight:400;font-size:.8rem;left:0;right:0;bottom:0;opacity:0;color:rgba(255,255,255,.5);font-weight:700;visibility:hidden;transform:translate(0,30px);transition:all .3s cubic-bezier(1,0.015,0.295,1.225);transition-delay:.1s}
#flatuarlina ul.flatui li:hover:after{opacity:1;visibility:visible;transform:translate(0,-10px);z-index:1;transition-delay:.8s}
#flatuarlina ul.flatui li .kodebesar{width:100%;padding:0;display:block;float:none;margin:auto;clear:both;z-index:3}
#flatuarlina ul.flatui li .kodekecil{width:100%;padding:0;display:block;float:none;margin:0 auto 10px auto;font-weight:400;font-size:.8rem;clear:both;z-index:3}
@media screen and (max-width:800px){#flatuarlina ul.flatui li{width:33.3%;line-height:normal}}
@media screen and (max-width:640px){#flatuarlina ul.flatui li{width:50%}}
@media screen and (max-width:480px){#flatuarlina ul.flatui li{width:100%}}
</style>
Share This :
Rhokage Rio

Dm!!! Có cái loz info